స్కూల్స్ కి వేసవి సెలవులు ప్రకటించిన AP ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు విడుదల. ఎప్పటినుంచి అంటే.

Sub:- పాఠశాల విద్య - వేసవి సెలవులు 2024 24-04-2024 నుండి 11-06-2024 వరకు-పాఠశాల తిరిగి 12-06-2024-reg. Read:- 1. అకడమిక్ క్యాలెండర్ 2023-24. 2. ఈ కార్యాలయం తేదీ:13.03.2024. ...

Continue reading