అలాంటి వ్యాధులను తరిమికొట్టే సీతాఫలం.. ఆకులు కూడా అమృతమే!

Custard apple ఆంగ్లంలో " Custard apple " అంటారు. ఇది అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న భారత ఉపఖండంలో ప్రసిద్ధి చెందిన పండు. Custard apple మాత్రమే కాదు, దాని ఆకులు కూడా చాలా ప్రయోజ...

Continue reading