అరచేతిలో అలాంటి గుర్తులు ఉన్నాయా.. వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదట.

ప్రపంచంలో చాలా మందికి జాతకాలపై చాలా నమ్మకం ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా చాలా మంది హస్తసాముద్రిక శాస్త్రాన్ని పిలిచి అరచేతులపై ఉన్న రేఖలను చూపిస్తూ జాతకాలు చెబుతారు. సగం చేతులపై ఉన్న ర...

Continue reading