జూన్ 10 నుంచి 14 వరకు టీచర్లకు ఓరియెంటేషన్ తరగతులు.. ఎవరికి అంటే?

Memo No. SS-15021/87/2023-SAMO-SSA, Dt: 07/06/2024

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

సమగ్ర శిక్ష, NMM మరియు NPSTకి సంబంధించి PM SHRI పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ఓరియంటేషన్ సెషన్ 10.06.2024 నుండి 14.06.2024 వరకు షెడ్యూల్ చేయబడింది – సూచనలు – జారీ చేయబడ్డాయి

రాష్ట్రంలోని అందరి  జిల్లా విద్యా అధికారులు మరియు S.S యొక్క అదనపు ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్‌లకు , భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, పాఠశాల విద్య & అక్షరాస్యత విభాగం అన్ని PM SHRI పాఠశాలల (1వ & 2వ ఫేజ్ ) ఓరియంటేషన్ సెషన్‌ను నిర్వహించాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. 10.06.2024 నుండి 14.06.2024 వరకు షెడ్యూల్ చేయబడిన నేషనల్ మిషన్ ఫర్ మెంటరింగ్ (NMM) మరియు నేషనల్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ టీచర్స్ (NPST) యొక్క ఉపాధ్యాయులు పాల్గొనాలి

Sub: Samagra Shiksha, A.P – SIEMAT – Orientation session of PM SHRI School Teachers in respect of NMM and NPST scheduled from 10.06.2024 to 14.06.2024 – Instructions – Issued.

Ref: Mail dated on 04.06.2024 of the Additional Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India & New Delhi- Instructions –orders issued

All the District Educational Ofcers and Additional Project Coordinators of S.S in the state it is informed that the Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India is planning to conduct an orientation session of all the PM SHRI school (1st& 2ndPhase) teachers of regarding National Mission for Mentoring (NMM) and National Professional Standards for Teachers (NPST) scheduled from 10.06.2024 to 14.06.2024

The National Mission for Mentoring (NMM) will provide valuable support and guidance PM SHRI School teachers, ensuring their professional growth and empowering them to create a strong educational foundation for students. Further, PM SHRI School Teachers will have access to quality mentoring sessions from experienced professionals as Mentors, catering to the diverse needs of learners with varying abilities.

The National Professional Standards for Teachers (NPST) will focus on improving the PM SHRI School teachers’ personal and professional development by providing them with an understanding of what is expected in terms of their performance and what needs to be done to enhance the same. NPST Guiding Document ensures that all students at different levels/stages of school education are taught by passionate, motivated, highly qualified, professionally trained and well-equipped teachers.

Live orientation link

Read more .. Download copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *