వండిన ఆహారాన్ని ఫ్రిడ్జ్‌లో రోజుల తరబడి నిల్వ చేస్తున్నారా.. విషం తో సమానం జాగర్త !

వేసవి వచ్చేసింది. వండిన ఆహారం పాడవకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు వాటిని fridge లో ఉంచడం ప్రారంభించారు. అయితే వండిన ఆహారాన్ని refrigerator లో ఎంతసేపు ఉంచాలి? ఆహారాన్ని ఎక్కువసేపు ఉంచుకోవడం ...

Continue reading