మార్కుల పత్రం: 200కి 212 మార్కులు! తల్లిదండ్రుల ఆందోళన..

ఎంత బాగా చదివినా 100కి 90 మార్కులు రావడం ఆకాశమంత ఎత్తు. ఎక్కువ పరీక్షలు రాస్తే 100 మార్కులు వస్తాయి. అయితే ఈ విద్యార్థి బాగా చదివి పరీక్షలు రాసినట్లు తెలుస్తోంది. Teacher  ఎముక లేక...

Continue reading