ఆ దేశంలో చలాన్లో ఓ వింత నియమం ఉంది. కారు మురికిగా, దుమ్ముతో ఉంటే జరిమానా వేల రూపాయలు.

If you violate the traffic rules in India . signal breaking చేస్తే 1000 రూపాయలు జరిమానా. అదేవిధంగా helmet ధరించకుంటే జరిమానా విధిస్తారు. అయితే వాహనం మురికిగా ఉన్నా జరిమానా కట్టాల్స...

Continue reading