బంపర్ ఆఫర్ ఫ్రీగా 42 ఎకరాల్లో అతిపెద్ద విల్లా.. ఇచ్చేస్తున్నారోచ్..

ప్రభుత్వం పిలిచి మరీ ఓ పెద్ద విల్లాను ఫ్రీగా ఇస్తానంటే ఎవరు మాత్రం వద్దంటారు చెప్పండి.. ఎగిరి గంతేసి మరీ దానిని దక్కించుకోడానికి క్యూలు కడతారు కదా. కానీ జర్మనీలో 47 ఎకరాల్లో విస్తర...

Continue reading