లాటరీలో పదివేల కోట్లు గెలుచుకున్నాడు ఈ క్యాన్సర్ బాధితురాలు జీవితాన్ని కొనగలదా?

OREGON LOTTERY America  వలస వచ్చిన ఓ వ్యక్తికి largest lottery  తగిలింది. ఇది US చరిత్రలో నాల్గవ అతిపెద్ద లాటరీ. Laos' Cheng Saiphan  $1.3 billion 'Powerball Lottery  గెలుచుకున్నా...

Continue reading